dolmetscher tolmács | lehrer tanár | teacher classes

III. fordítástechnikai megjegyzések

1. A megoldatlan szaknyelvi problémák sok gondot okoznak a fordítóknak. Olykor homonímiákkal jelölünk tartalmukban nagymértékben különböző szakmai tartal­makat. A botanikus számára pl. szörnyű élmény, amikor a botanika jól körülhatárolt termésfogalma mellett (termésnek a virág termőjéből keletkezett, a magvak védelmét szolgáló szervet tekintjük) olyan képtelennek ható szóösszetételt hall, mint a gyökértermés. Miért ne lehetne ez utóbbit gyökérhozamnak nevezni? német főnevek neme

Példa: Hasonló a magban levő embrió fejlődésnek indulását kifejező csírázás szó is; itt is nehéz elfogadni, ha ugyanezt a kifejezést a spórák kihajtására is alkal­mazzák.

Néhány külföldi szaknyelvi kifejezésnek nem alakult még ki a magyar nyelvű meg­felelője, ezért az egységes alak helyett többféle fordítási változata létezik, vagy analóg magyar kifejezést alkalmaznak, vitatott tartalommal. német magyar fordítóiroda kispest

Példák: wetland – vizes terület / vizes élőhely / vizes tájék / nedves vidék / nedves terület / bővizű tartomány / mocsár; bycatch – mellékfogás / szeméthal / gyom­hal / vakfogás. német nyelvtörténet

2. Minden szaknyelv nagyszámú szakszót vesz át más nyelvekből. Különösen a görögnek és a latinnak volt nagy hatása egykor valamennyi nyelv szakszókincsére, ma viszont már az angol szavak inváziója okoz komoly problémát minden nyelvben. Izgalmas kérdés, és a szakma művelőin, a szakfordítókon is múlik, mennyire képesek az idegen szakszavakat a saját nyelvbe beolvasztani, annak olyan integráns részévé tenni, amelyről egy idő után – első látásra – talán nem is tűnik fel, hogy idegenből származott. szövegírás német Ettől az átsajátításról nagymértékben függ, hogy egy nyelv megtartja–e vi­szonylagos önállóságát, kompaktságát, ősi tulajdonságait, vagy, föladva azokat, egyre közelít a forrásnyelvhez. Ha egy lefordítandó szónak nem találunk alkalmas magyar megfelelőt, akkor az első lépes az kell, hogy legyen, hogy helyesírásunkhoz igazítsuk azt, a magyar nyelvre jellemző végződése legyen, könnyen hozzáragaszthassuk a nyelvünkre oly jellemző elő– és utótagjainkat, a magán– és mássalhangzók milyensége, egymás után következése és aránya megfeleljen a magyarra jellemzőnek; stb.

Példák: Bemutatjuk, hogyan hat nyelvünkre az angol szaknyelv, illetve hogyan hasonul meg a magyar szaknyelvalkotó, ha döntenie kell, melyiket fogadja el az elődei által alkalmazott fordításokból. Az angol szakmai nyelvben plasztidnak (plastid) neveznek számos pigmenttartalmú, mindenekelőtt növényekben megtalálható sejtalkotót (magyarul színtesteket), melyek szerepe leginkább a szerves anyagok képzésével (pl. a fotoszintézissel) vagy ezen anyagok raktározásával van kapcsolatban. Az angol plastid a görög plastisból ered, ami a plastes nőnemű alakja. Megformál, képlékennyé tesz, dagaszt a jelentése. Ugyanebből a szóból származik a plasztikus kifejezés is. A plastid összefoglaló név ellenére az angol, nem éppen következetesen, az egyes színtesttípusok megjelölésekor az –id, illetve az –is végződést elhagyja, és a chloroplast, a chromoplast, a leucoplast, az amyloplast, az elaioplast, a proteinoplast stb. kifejezéseket használja. Ugyanakkor meghagyja az –id végződést a proplastid elnevezésben. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az angol szaknyelvben olyan anatómiai alkotók nevei is –platt végződést kapnak, amelyekre nem jellemző a pigmenttartalmuk, de valamilyen tekintetben bizonyára mind plasztikusaknak tekinthetők. műszaki német fordítás ár FtIlyenek az apoplast, az ectoplast, a phragmoplast, a protoplast, a symplast (ritkábban használt, de elvileg helyesebb a synplast alak), valamint a tonoplast. A színtestek (plastid) inkább csak azért tekinthetők plasztikusaknak, mert egymásba átalakulhatnak. Az angol nyelv ezen bizonytalansága a magyarban is jelentkezik. Legelterjedtebb a plastid plasztisszá, a proplastid proplasztisszá fordítása, de – valószínűleg angol hatásra – a plasztid és a proplasztid kifejezések is előfordulnak a hazai szakszövegekben. Az apoplaszt, a fragmoplaszt, a protoplaszt, a szimplaszt, valamint a tonoplaszt szavak alakjukban változatlan fordításai angol megfelelőiknek. A plasztikok egyes típusai azonban az elterjedtebb és talán indokoltabb –tisz végződés mellett gyakran jelennek meg a szakszövegekben –plaszt végződéssel. hivatalos német fordítás xix ker ár FtA kloroplasztisz, a kromoplasztisz, az amiloplasztisz stb. mellett tehát találkozhatunk kloroplaszt, kromoplaszt, amiloplaszt megjelöléssel is. Vajon melyik végződés győz a jövő nyelvi küzdelmében? Látszólag jelentéktelen problémáról van itt szó. Kihatását tekintve azonban talán mégsem az. Az előbbi végződés nyilvánvalóan a korábbi görög–latin műveltségű, az utóbbi pedig az angolul tudó fordítóktól származott. Ha minden eszközzel a modern, globalizált világhoz akarunk igazodni, az utóbbit kellene választanunk. Ha viszont a nyelvünkre ma már korántsem veszélyes ókori nyelvekhez nyúlunk vissza, többet őrzünk meg nyelvünk önállóságából. német fordítás hivatalos budapest ár ft

3. A magyar szakmai nyelv csodálatos abban a tekintetben is, hogy még azt is jelzi, melyik görög betűből származik a magyarban k–ként ejtett hang. Ha kappa szerepelt a görög szóban, k–nak írjuk át; ha pedig chi, ch-val jelöljük a magyar helyesírásban. Ez alól kivételek azok a szakszavak, amelyeket a nyelvészek már meghonosodottnak tekintenek (ilyen pl. a klorofill, a kloroplasztisz). Továbbra is ch–val írjuk viszont a klorenchimát, a szklerenchimát, a kollenchimát stb.

4. Ne alkalmazzunk idegen szavakat, ha megfelelő magyar nyelvű kifejezés áll rendelkezésünkre a szaknyelvben. ungarisch übersetzungsbüro budapest preis eur

Példák: predation – predáció – zsákmányszerzés / zsákmányolás / ragadozás; disturbance – diszturbancia – zavarás / bolygatottság; kompetíció – verseny / versengés / küzdelem / vetélkedés; abundance – abundancia – egyedsűrűség

5. A szakfordító számára komoly gondot jelent az egyezmények, a külföldi vagy nemzetközi szervezetek és intézmények neveinek fordítása.

Példák: Ha föllapozzuk a Környezetvédelmi lexikont, hamar rátalálhatunk fordítási furcsaságokra. Szerepel benne pl. Európai Táj Egyezmény, Energia Karta Egyezmény, Ember és Bioszféra program, Globális Lefolyás Adatközpont, de éppen globális invazív faj program is. Azon túl, hogy némelyiket egy nagyon szűk szakmai körön kívül bizonyára senki sem tudja értelmezni, nem tűnik ki semmilyen egyeztetési törekvés a megalkotásukban, és nem felelnek meg szinte semmilyen magyar helyesírási szabálynak. Mit kezdjünk pl. a Globális Lefolyás Adatközponttal? fremdenführer budapest deutsch preis eur Ha mondjuk Globális Eróziós Adatközpont lenne, rögtön tudnánk, mit jelent. A Vízlefolyások Globális Adatközpontját is megértenénk. De ki hallott már globális lefolyásról? Egy ilyen szóösszetétel legfeljebb bizonyos események globális lefolyása esetében lenne értelmezhető, a víz nyilvánvalóan nem globálisan folyik le. Ehhez a bakihoz hasonlót követtek el azok, akik a „Hajdúszoboszlón megrendezett vetőmagtermesztők tanácskozása” címmel adtak ki egy konferenciakiadványt.

6. A nyomtatásban már olvasható fordításokban is sok a bizonytalanság a szervezetek, az intézmények és a nemzetközi egyezmények nevében és azok helyesírásában. Ilyenkor a fordítónak kell kialakítania és javasolnia egy elfogadhatóbb alakot (például a megbízónak szánt jegyzeteiben). ungarische sprachgeschichte

Példák. német-magyar fordítás 9. kerConvention on Biological Diversity – Biológiai sokféleség Egyezmény (a hivatalos magyar fordítás!) / Biológiai Sokféleség Egyezmény / a biológiai sokféleségről szóló egyezmény / a Biológiai Sokféleségről szóló egyezmény / Biodiverzitás Egyezmény / Biológiai sokféleség–egyezmény / javasolható alak: Egyezmény a biológiai sokféleségről; Kyoto Protocol – Kyotói Jegyzőkönyv (a hivatalos magyar fordítás!) / Kyotói Egyezmény / Kyotói Jegyzőkönyv / Kyotói Protokoll / Kiotói Egyezmény / kiotói Megállapodás / kiotói Protokoll / javasolható alak: Kiotói Jegyzőkönyv. ungarisch deutsch beglaubigte übersetzung preis ft

hungarian-english-translator | english-hungarian-translator | hungarian-english-translation | english-hungarian-translation | hungarian-english-official-translation | english-hungarian-official-translation