2. Az írásjelek

A vessző, a pontosvessző, a virgula, a tilde, a kerek és a csúcsos zárójel a Kéziszótár jelen kiadásában ugyanazt a szerepet tölti be, mint az összes előző kiadásban és ugyané szerző kis és nagy angol—magyar szótáraiban. A vessző és pontosvessző használatával kapcsolatban némi módosításra hívjuk fel a figyelmet. A vessző általában a magyar egyenértékeseket választja el egymástól; a pontosvessző ugyanazon jelentésszámon belül a jelentésárnyalatokat különíti el. A félreértések elkerülése végett — kényszerűségből — néha eltekintettünk a vessző kitételétől azokban az esetekben, amelyekben azt a magyar helyesírás egyébként megkívánná. — A szögletes zárójelnek [ ] ebben a szótárban kétféle szerepe van. Egyfelől a címszó után annak kiejtését fonetikus átírásban közlő jeleket zárja körül, — másfelől a magyar egyenértékesek sorában a magyar szó használati körét, a tár- gyilag vagy fogalmilag korlátozó megjelölést adja meg, ami tartalmilag nem része az ekvivalensnek. Pl. blue-pencil = töröl [szövegből], flea-bitten pettyes, foltos [ló szőre], exercise 7. = gyakorlás [tisztségé], separate, ~s= egyes darabok pl. , blúz, szoknya].

10

[au] A rövid magyar d-ból indul, és halad a magyarnál nyíltabb u [o] felé. Now [nau], out [aut],

[na] A magyarnál nyíltabb u-ból indul, és megy át az [a]-be. Poor [poa*], pure [pjna*].

Mássalhangzók

Itt csak azokat az angol hangokat soroljuk fel, amelyeknek nincs megközelítő magyar megfelelőjük, illetőleg amelyek jele eltér a magyar ábécé betűinek hangértékétől.

[6] A zöngétlen th hangja. Kimondásakor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük. Thin [6in], thank [Oaerjk],

[3] A zöngés th hangja. Kimondásakor a nyelv hegyét a két fogsor közé helyezzük és lágyan d-t próbálunk ejteni. The [<5o], then [öen], this [3isJ.

’s] .Megfelel a magyar sz hangnak. Sell [sel], rice [rais]. Megfelel a magyar s hangnak. Ship [fip], fish [fi/].

pic

Általános fordítástechnikai tanácsok
Könyvünk olvasásakor angol videofordítás sok fordítástechnikai tanáccsal fog találkozni az olvasó. A javasolt fordítás után minden fejezetben Kommentárok című alfejezet következik, amelyben minden mondathoz több megjegyzést is fűzünk. Nemcsak magyarázzuk a fordítói megoldásokat, hanem értékeljük is őket, figyelmeztetünk arra, hogy milyen hibákat kell elkerülni. Az alábbiakban néhány olyan általános fordítástechnikai tanács következik, amelyet remélhetőleg mindegyik szöveg fordításában lehet hasznosítani.
A fordítás alapszabálya
Soha ne írjunk le értelmetlen mondatot! Nem számíthatunk arra, hogy majd az olvasó megérti azt, amit mi sem értünk. A fordítás minőségének egyetlen mércéje van: lehet-e használni a szöveget vagy nem? Nem mentség angol feliratozás az, hogy „de hát ez volt az ere­detiben”, mivel a felhasználó nem fogja a fordítást egybevetni az eredetivel. Neki olyan szövegre van szüksége, amely az eredetitől függetlenül, mint autentikus célnyelvi szö­veg is megállja a helyét.
Fordítás előtt
Mielőtt bármely szöveg fordításának nekilátunk, tisztázzuk a közlési helyzet legfontosabb voice actor hungarian elemeit: ki a feladó, ki a címzett, mikor, hol és milyen célból született a szöveg? Az európai uniós szövegek esetében a nyelven kívüli valóságháttér feltárása természetesen az európai uniós intézményrendszer működésének alapos ismeretét jelenti.
Fontos megtudni a fordítandó szöveg forrását: hol, mikor, milyen dokumentumban jelent meg (pl. Hivatalos Lap), megjelent-e egyáltalán, vagy csak belső terjesztésű kiadvány? Ezeknek az adatoknak (pl. a megjelenés évének) ismerete nagymértékben befolyásolhatja a fordítói döntéseket, (pl. az „Európai Unió” elnevezés használata 1992 angol fordítás ár ft előtt, az „euró” elnevezés használata 2002. január 1. előtt).
Igyekezzünk minél többet megtudni a megrendelt fordítás céljáról, funkciójáról, várható felhasználásáról: publikálásra szánják vagy csak tájékoztatásra, nagyközönség­nek vagy esetleg csak egyetlen embernek stb. (ld. az Előszóban az Európai Bizottság Fordítószolgálatának kategóriáit).
A szöveg „kemény” és „rugalmas” részei

Bár fordításkor a szöveg egészéből kell kiindulni, az egyenértékűséget azonban a mondat szintjén, sőt szószinten is meg kell teremteni. Miután tisztáztuk a szöveg hát­terét, a közlési helyzetet, a közlési szándékot, minden egyes mondat szintjén alapos elemzést kell végezni. Első lépésben érdemes elválasztani a mondatnak fordítási szem­pontból „kemény” részeit a

Persze nemcsak az angol lehet nehezen kezelhető. A szerzőnek az olasz igazság­szolgáltatás rendszeréről szóló szövegben kellett például megküzdenie a corte, magis- tratura és tribunale szavakkal, melyeket a szöveg egyaránt bíróság értelemben használt, vagy agiudice szóval, amit viszont hol bíró, hol bíróság értelemben - erre természetesen alaposabb értelmezés árán jön rá a fordító (ez az az eset, amikor a fordítónak igenis dolga az értelmezés), és épp azért, mert a nyelvek szemlélete (a világ jelenségeinek a nyelv jelenségeivé történő bontása értelemben) nagy eltéréseket mutat, nem szabad gondolkodás nélkül a célnyelvre is rákényszeríteni a forrásnyelv bontásait. Idevágó és a corte... példával éppen ellentétes irányú példa az is, hogy az angoljurisdiction vagy com- petence egyaránt fordítható hatáskör, illetékesség, joghatóság angol bizonyítvány fordító [ formában, melyek használa­ta a magyarban jól körülhatárolható, és az adott szöveg értelmezéséből megállapít­ható, hogy melyikről van épp szó. Másrészt előfordulhatnak sajátos vagy sajátos elnevezésű nemzeti intézmények is. Magyarországon ismeretlen az olasz Tribunale supenore déllé Acquepubbliche (kb. államivízkezelési legfelsőbb bíróság) fogalma, ezt ilyenkor minél tömörebben értelmezve kell lefordítani, a kezdő fordító besétál a brit Treasury csapdájába is (nem kincstár, hanem pénzügyminisztérium), vagy le akarja fordítani a Land Berlin kifejezésből a Landot, vagy akár olyan egészen egyszerű nyelvi szokásokon alapuló csapdákban találja magát, hogy az olasz mindig nagybetűvel írja az állam szót: lo Stato.

BACK